Auktionsvillkor

Sweden International Yearling Sale 2021

Auktionsförrättare: Sweden International Yearling Sales AB (”Yearling Sale”). 

1. Allmänt

1.1. Försäljningen sker enligt sedvanlig auktionspraxis. Säljaren svarar för hästen fram till klubbslaget, därefter står köparen allt ansvar för hästen. Säljaren ansvarar för utlämningen av hästen. Försäljningen sker i katalognummerordning. Lägsta bud som accepteras är 50 000 SEK på Solvalla och 30 000 SEK på Åby. Skulle bud avgivas under klubbslaget eller tvist om avgivet bud uppstå efter klubbslaget eller köparen inte godkänns har inte giltigt köp skett, och efter Yearling Sales avgörande kan hästen utbjudas på nytt. Detsamma gäller i fall det under klubbslaget uppstått tekniska problem eller om Yearling Sales personal begått något misstag av något slag. Köparen skall på auktionsdagen underteckna auktionsavtal.

1.2. Säljaren och köparen ansvarar för att transportera hästen till och från auktionsplatsen med egen transport och på egen bekostnad. Köpare och säljare förbinder sig vidare att inom auktionens område samt tillhörande parkeringsplatser ej lämna häst i transport under längre tid än 1 timme.

1.3. Yearling Sale ansvarar inte för eventuella fel i auktionskatalogen. Yearling Sale friskriver sig härmed från allt ansvar för eventuella skador som uppkommer på inlämnad häst under den tiden hästen vistas i de utrymmen som utnyttjas för auktionen.

1.4. Yearling Sale står inget ansvar för skada vare sig direkt eller indirekt i det fall auktionen inte kan genomföras enligt planerat, oavsett orsak till varför auktionen inte kan genomföras.

1.5. Yearling Sale är ansvarig auktionsförrättare och äger rätt att planera och genomföra auktionen på det sätt som de finner mest ändamålsenligt. Detta inbegriper en rätt för Yearling Sale att göra justeringar i planerat upplägg, program och deltagande hästar m.m. Större förändringar kommer att presenteras på Yearling Sales hemsida för den aktuella auktionen.

2. Hästarnas skick

2.1. Hästar säljs i befintligt skick. De åligger köparen att innan auktionen noga undersöka hästen.

2.2. Fel hos häst får endast påtalas på den grund och inom den tid som särskilt anges nedan under ”4. Reklamationer”.

2.3. Av oberoende veterinär upprättat besiktningsprotokoll, högst 7 dagar gammalt, samt ett röntgenintyg (endast för ettåringar) skall medfölja i original och kopia. För det fall besiktningsprotokoll inte skulle återfinnas på boxen skall Yearling Sales kontaktas för att spekulant ska kunna erhålla kopia på protokollet.

2.4. Vid försäljning av dräktiga ston skall även dräktigheten bekräftas med intyg högst 7 dagar gammalt. Observera att säljaren svarar för hästen samt för eventuellt ofött föl till och med avlämnande.

2.5. Köparen är medveten om att tillägg till auktionsuppgifterna kan lämnas av såväl speaker som via anslag i auktionshallen eller på hästens box. Information på detta sätt är gällande gentemot köparen. Kataloginformation och veterinärintyg är endast vägledande för köparen och befriar inte köparen från dennes undersökningsplikt.

2.6. Hästarna skall vara grundvaccinerade (två vaccinationer med ett intervall av 21-92 dagar) mot A2. Hästarna skall också vara vaccinerade mot stelkramp. Vaccinationerna skall vara noterade i hästpassen.

2.7. Alla hästar kommer också att genomgå en okulärbesiktning på auktionsdagen av tjänstgörande veterinär.

2.8. Yearling Sale förbehåller sig rätten att neka auktionshäst att delta på auktionen om hästen visar symtom på sjukdom, ej är hanterlig eller är i dåligt skick.

2.9. Yearling Sale äger, sedan auktionen avslutats, rätt att ge hästen lugnande medel i de fall Yearling Sale bedömer detta nödvändigt.

2.10. Yearling Sale ansvarar under inga omständigheter för skada på hästen i samband med auktionen, inklusive men inte begränsat till smittsam sjukdom eller reaktion på lugnande medel.

2.11. Krav på grund av skada orsakad av annan häst riktas mot den som har ansvar för den häst som orsakat skadan. Yearling Sale har inget ansvar för skada.

3. Force Majeure

3.1. ** Auktionen kan efter Yearling Sales avgörande flyttas p.g.a. force majeure såsom krig, strejk, smittsam sjukdom, naturkatastrof eller annan händelse utanför Yearling Sales kontroll. Kan ny auktion inte hållas inom två månader efter utsatt tid upphör auktionsavtalet att gälla mellan parterna. **

4. Reklamationer

4.1. För tydlighetens skull: Yearling Sale har överhuvudtaget inget ansvar för hästarnas skick.

4.2. Om köparen vill göra gällande fel i häst ska den därför vända sig till säljaren med en reklamation, enligt följande. Köparen kan endast göra gällande fel som innebär att hästen vid auktionstillfället varit behäftad med dolt fel som kan komma att påverka hästens brukbarhet som travhäst. För att behålla rätten att göra gällande dolt fel skall köparen inom 30 dagar från auktionstillfället skriftligen ha reklamerat felet till säljaren och med reklamationen bifogat intyg från veterinärbesiktning eller röntgen som visar felet.

4.3. Oavsett ovanstående reklamationsfrist äger köparen rätten till förlängd reklamationsfrist om hästen testats positiv för bruk av anabola steroider. Detta under förutsättning att köparen låtit ta prov för analys senast på auktionsdagen samt skriftligen  reklamerat till säljaren inom 60 dagar från auktionstillfället. Härefter kan inga krav ställas på säljaren om återgång av köp, eller andra anspråk på grund av fel, förutom i de fall säljarens förfarit svikligt.

4.4. Om köparen är konsument och säljaren är näringsidkare gäller enligt konsumentköplagen (1990:932) särskilda regler för reklamation och påföljder vid fel.

4.5. Återlämnas hästen betalas transporten till säljaren av köparen. Övriga kostnader som uppkommit efter klubbslaget, såsom träningsavgifter och liknande betalas fram till återlämnandet av hästen av köparen.

4.6. Om köparen reklamerar fel till säljaren under tiden  Yearling Sale innehar likviden får Yearling Sale på köparens begäran betala tillbaka likviden till köparen.

5. Betalningsvillkor

5.1. Försäljning sker genom att köparen till Yearling Sale erlägger betalning enligt följande: 1) Genom beviljad kredit av Yearling Sale. Ansökan om kredit skall göras till Yearling Sale och skall vara beviljad av Yearling Sale senast på auktionsdagen. Observera att 16 procents årsränta debiteras vid kredit längre än 10 dagar. Maximalt 30 dagars kredit kan beviljas. 2) Via Swish. 3) Auktionskonto. Köpare kan innan auktionsdagen sätta in pengar på Yearling Sales auktionskonto/klientkonto. I det fall inget köp görs eller hela summan inte utnyttjas, återbetalas beloppetså snart som möjligt.
I det fall Yearling Sale ej beviljar köparen kredit står det säljaren fritt att själv bevilja köparen kredit i maximalt 10 dagar. Detta under förutsättning att hästen uppstallas på ett av Yearling Sale tillhandahållet hästhotell till dess köparen betalat om inte säljaren godkänner omedelbar utlämning av hästen. Detta sker dock på säljarens egen risk. Uppstallning sker på köparens bekostnad. Observera att Yearling Sale ej accepterar kontanter som betalning vid auktionsdagen. Vid köp på kredit skall försäkring tecknas. Sådan försäkring tecknas automatiskt i det försäkringsbolag som Yearling Sale samarbetar med, men hästen kan under dagen om så önskas försäkras i annat bolag. Det åligger köparen att hålla hästen försäkrad tills full likvid har erlagts.

5.2. Om köpare som undertecknat auktionsavtal ej erlägger full likvid senast dagen efter auktionen eller ej heller dessförinnan undertecknar en av Yearling Sale godkänd skuldförbindelse är skyldig att erlägga skadestånd motsvarande 10 % av köpeskillingen, dock alltid minst 20 000 SEK. Dröjsmålsränta med 16 % beräknas från dagen efter auktionen.

5.3. Vid kredit och om hästen ej betalts senast 7 dagar efter överenskommet betalningsdatum äger Yearling Sale för säljarens räkning rätt att vidtaga följande åtgärder: 1) häva köpet. Om köpet hävs är köparen skyldig att erlägga skadestånd motsvarande 10 % av köpeskillingen, dock minst 20 000 SEK. 2) Genom Svea Ekonomi driva in fordran för säljarens räkning innefattandes rätt att begära full ersättning av köparen för kostnaderna för indrivning.

5.4. Yearling Sale äger även vid utebliven betalning rätt att få provision enligt punkten 7.2.

6. Förhållandet mellan Yearling Sale och säljaren

6.1. Säljaren ansvarar för samtliga uppgifter, som lämnats för respektive häst.

6.2. Ifylld blankett om ägarskifte skall insändas till Yearling Sale senast två veckor före auktionen.

6.3. Säljaren ansvarar för att veterinärintyg (högst sju dagar gammalt i original och kopia), röntgenintyg (i original och kopia) och hästpass medföljer hästen auktionsdagen. Originalen skall inlämnas till Yearling Sale, kopiorna skall anslås på hästens box. Yearling Sale förbehåller sig rätten att utforma auktionspresentationen.

6.4. Betalning för hästen ska ske till Yearling Sales som ombesörjer betalning till säljaren.

6.5. Säljaren ansvarar gentemot Yearling Sale för att hästen inte lämnas ut utan att utlämningsbevis har erhållits.

6.6. I händelse av att säljaren kommer överens med köparen om en förlängd betalningsfrist utanför dessa villkors ramar kommer Yearling Sale att fakturera säljaren för köparens alla kostnader gentemot Yearling Sale så som t. ex. men ej begränsat till, köpprovision, kostnader för transport till och uppstallning på hästhotell i samband med auktionen. Säljaren ansvarar då även för att fakturera samt kräva in köpeskilling mm från köparen. 

6.7. Säljaren är införstådd med att Yearling Sale inte kontrollerar budgivarnas identitet och betalningsförmåga vid budgivningen. Yearling Sale bär inte ansvar för om budgivaren avviker från budgivningen eller på annat sätt ej fullgör sitt betalningsansvar innan auktionsavtal har träffats.

6.8. För det fall en säljare på grund av en uppkommen tvist om avgivet bud skulle anse att Yearling Sale är ersättningsskyldig mot säljaren ska säljaren framställa skriftlig reklamation till Yearling Sale så fort som möjligt under auktionsdagen. Effekten av sen/utebliven reklamation är att säljaren förlorar rätten att kräva Yearling Sale på ersättning eller utnyttja andra kontraktsbrottspåföljder.

6.9. Säljaren godkänner den kredittid som Yearling Sale kan komma att bevilja sina kreditkunder enligt punkt 5 ovan. Exempel: en köpare som inte bedöms kreditvärdig av Yearling Sale ska betala för hästen i samband med överlämnandet. Om köparen bedöms kreditvärdig förfaller säljarens fordran på betalning efter 10 eller 30 dagar,  beroende på vilken kredit som Yearling Sale beviljat i det enskilda fallet. Kreditrisk i denna del, liksom när säljare annars lämnar kredit står säljaren.

7a. Anmälan och provisioner – Wenngarn

7.1. Anmälan ska inkomma till Yearling Sale senast 2021-03-25. Det är upp till uppfödarna att välja ut sina bästa hästar till Yearling Sales. Vi förbehåller oss rätten att besiktiga och selektera om så behövs. Anmälningsavgiften är 17.500 SEK + moms och faktureras efter avslutad selektering den 11 april. För hästar som stryks efter 1 april debiteras 2.000 SEK, efter 1 juni debiteras 10.000 SEK i strykningsavgift utöver anmälningsavgiften. Uteblir häst p.g.a. akut eller smittsam sjukdom som kan styrkas med ett av Yearling Sale godkänt veterinärintyg debiteras ingen strykningsavgift, observera att anmälningsavgiften inte återbetalas. Om häst uteblir, återfås anmälningsavgiften bara vid fall då hästen avlidit. Om häst måste strykas på auktionsplatsen måste auktionsansvarig i sekretariatet kontaktas. Avviker häst utan auktionsansvarigs medgivande återbetalas inte anmälningsavgiften.

7.2. Vid sen betalning kan säljarens häst strykas och platsen erbjuds till annan säljare. Yearling Sale tar inte ut några provisioner av säljaren. Yearling Sale betalar heller inga provisioner till köpare. Säljaren åtar sig också att inte ingå något avtal avseende provision eller annan liknande nedsättning av klubbat pris med ombud-, tränare- eller agent för en potentiell köpare av häst vid Yearling Sale. Återropsprovisionen är 3% på återropsbeloppet exkl. moms. Köpprovision om 3% på försäljningsbeloppet exkl. moms faktureras köparen. Provisionen är förfallen till betalning vid klubbslaget. Avräkning till säljaren sker 35 dagar efter försäljningen förutsatt att hästen är betald.

7b. Anmälan och provisioner – Åby

7.1. Anmälan för ettåringar ska inkomma till Yearling Sale senast 2021-06-01. Vi förbehåller oss rätten att besiktiga och selektera om så behövs. Anmälningsavgiften är 7 000 SEK + moms och faktureras efter avslutad selektering den 11 juni. För hästar som stryks efter 22 augusti, då katalogen är tryckt, debiteras 10 000 SEK i strykningsavgift (utöver anmälningsavgiften).

7.2 Anmälan för tvååringar, treåringar, starthästar, föl eller fölston ska inkomma till Yearling Sale senast 2021-09-01. Vi förbehåller oss rätten att besiktiga och selektera om så behövs. Anmälningsavgiften är 7 000 SEK + moms och faktureras efter avslutad selektering den 9 september. För hästar som stryks efter den 16 september debiteras 10 000 SEK i strykningsavgift (utöver anmälningsavgiften).

7.3. Uteblir häst p.g.a. akut eller smittsam sjukdom som kan styrkas med ett av Yearling Sale godkänt veterinärintyg debiteras ingen strykningsavgift. Om häst uteblir, återfås avgiften bara vid fall då hästen avlidit. Om häst måste strykas på auktionsplatsen måste auktionsansvarig i sekretariatet kontaktas. Avviker häst utan auktionsansvarigs medgivande återbetalas inte anmälningsavgiften. Vid sen betalning kan säljarens häst strykas och platsen erbjuds till annan säljare.

7.4 Säljprovision om 5% av försäljningsbeloppet exkl. moms faktureras säljaren i samband med avräkningen efter avslutad auktion. Återropsprovisionen är 5% på återropsbeloppet exkl. moms. Köpprovision om 5% på försäljningsbeloppet exkl. moms faktureras köparen. Provisionen är förfallen till betalning vid klubbslaget. Säljaren åtar sig att inte ingå något avtal avseende provision eller annan liknande nedsättning av klubbat pris med ombud-, tränare- eller agent för en potentiell köpare av häst vid Yearling Sale. Yearling Sale betalar heller inga provisioner till köpare.
Avräkning till säljaren sker 35 dagar efter försäljningen förutsatt att hästen är betald.

8. Äganderättsförbehåll

8.1. Säljaren förbehåller sig rätten att återtaga försålt djur och ev avkomma därav tills full betalning erlagts. Denna återtaganderätt övergår på Yearling Sale som lämnat kredit, tills köparen erlagt full likvid. Hästen utlämnas ej förrän full likvid erlagts eller överenskommelse om kredit uppnåtts.

8.2 Säljaren kan förbehålla sig rätten till fem (5) fria livstids betäckningar för såld häst. Om så är fallet, står det på respektive hästs katalogsida. Detta under förutsättning att hästen avelsvärderas och godkänns av Svensk Travsport eller motsvarande förbund och att hästen är fertil. Skulle hästen inte ha tillräcklig fertilitet för att klara av full bok alternativt begränsad bok beräknas antalet betäckningar procentuellt. Eventuella kostnader så som, men inte begränsat till, frysning av sperma och transport kan tillkomma. Dessa kostnader betalas av Säljaren.
Eventuell tvist i anledning av köp förs direkt mellan Köparen och Säljaren.

9. Avhämtning av hästen

9.1. Köparen äger rätt att avhämta hästen mot uppvisande av utlämningsbevis. Enligt ovan övergår dock ansvaret för hästen till köparen redan vid klubbslaget.

10. Utländska köpare

10.1 Exportavgift 1 500 kr tillkommer för utländska köpare som väljer att exportera hästen. Exportavgiften betalas till Svensk Travsport. För utländsk köpare vilken exporterar hästen inom en månad från auktionsdatum och vilken har meddelat i sekretariatet att hästen skall exporteras, återbetalas momsen när utförselbeviset kommit Yearling Sale tillhanda, under förutsättning att utförselbeviset kommit senast 30 dagar efter auktionsdatum och under förutsättning att lagen tillåter momsfri export.

11. Moms

11.1 Alla belopp är angivna exkl. moms. Moms tillkommer.

12. Köp och försäljning av tävlingsrätt

12.1. Köparen av tävlingsrätt förbinder sig att ha stoet i svensk professionell träning om inget annat har överenskommits med säljaren. Efter stoets avslutade tävlingskarriär, dock senast efter femårssäsongen, skall stoet återgå till säljaren för avelsändamål och avslutar därmed sin tävlingskarriär. Om stoet bedöms fortsatt ha mycket goda tävlingsförutsättningar efter avslutad femårssäsong kan dock säljaren och köparen avtala om fortsatt tävlingsverksamhet, till exempel genom att köparen fortsättningsvis leasar stoet för tävlingsändamål. Säljaren äger inte rätt att ingå motsvarande avtal med annan part om inte köparen godkänner detta. Stoet säljs i befintligt skick och enligt de auktionsvillkor som anges för Yearling Sales. Det åligger köparen att hålla hästen försäkrad tills full likvid har erlagts. Väljer säljaren att även fortsättningsvis hålla stoet livförsäkrat skall detta meddelas köparen. Köparen äger rätt att för egen del och på egen bekostnad tilläggsförsäkra stoet under tränings- och tävlingskarriären. Köparen är förbjuden att betäcka, överlåta, utbyta, pantsätta eller på annat sätt avhända sig stoet under tävlingskarriären. Köparen skall stå risken för stoet, under perioden från klubbslaget till dess att stoet är återlämnat till säljaren, samt skall ansvara för alla uppkommande kostnader för stoet samt för samtliga de eventuella skador stoet kan förorsaka säljaren eller tredje man.

13. Köp och försäljning av andel i hingst

13.1. Säljaren anmäler sin hingstandel efter godkännande av respektive hingsts syndikat. Observera att olika avtal gäller för olika hingstar och syndikat. Säljaren lämnar in SYNDICATAGREEMENT och BILL OF SALE. Anmälningsavgiften för försäljning av en hingstandel är 2000 kr exkl. moms samt 5% av försäljningspriset exkl. moms. Strykningsavgiften är 2000 kr exkl. moms, återropsprovisionen är 5% exkl.moms.

13.2. Köparen undertecknar SYNDICATAGREEMENT och BILL OF SALE i sekretariatet. Inropscourtage om 5 % + moms tillkommer.

14 Auktionslopp

14.1 Alla varmblodiga travhästar som funnits med i Yearling Sales auktionskataloger som ettåringar från och med år 2020 och som har betalt insatserna därtill är startberättigade i auktionslopp.

14.2 Auktionslopp kommer att arrangeras på Åby under SM-veckan för tvååringar och treåringar. För tvååringar körs ett lopp för ston, hingstar och valacker och för treåringar körs en stoklass och en hingst/valackklass. I det fall överanmälan sker till loppen kan Yearling Sale och Åby besluta att dela loppet och prissumman likaså. Endast en delning kan ske, vid överanmälan trots delning sker urvalet enligt Svensk Travsports regler. Om loppen ej blir fulla förbehåller sig Yearling Sale och Åby rätten att slå ihop den öppna klassen och stoklassen till ett lopp. Övriga villkor för auktionslopp framgår av propositionerna för loppen.

14.3 Insatsen till auktionsloppen är 2 000 SEK för säljare och faktureras i samband med anmälningsavgiften. Insatsen för köpare är 1 250 SEK och faktureras i samband med köpet av häst.

15 Lagval och forum

15.1 Svensk lag ska tillämpas i alla led mellan Yearling Sale, köpare och säljare. Eventuell tvist ska avgöras av svensk domstol.

Tillägg till Auktionsvillkor pga av coronapandemin (Covid-19)

1 §
Köpare kan, mot bakgrund av coronapandemin (Covid-19), inte alltid själv undersöka hästen på plats inför internetauktion. För undersökning av hästen kan köpare istället ta hjälp av agent eller travtränare.
Yearling Sale ansvarar inte för uppdragstagares agerande i förhållande till köpare eller annan. Inskränkningarna för köpare att själv undersöka hästen på plats, eller att auktionen bedrivs via internet, begränsar inte köparens skyldigheter att undersöka hästen före auktion.

2 §
Vid eventuell internetauktion sker budgivning i sedvanlig ordning, men via internet. För att delta i budgivning vid internetauktion måste köparen ha ett konto på Yearling Sales auktionstjänst Travera, verifierad med Bank-id. Utländska köparen kan istället identifiera sig genom inlämnande av kopia på pass.

3 §
Efter avslutad auktion körs hästen till hästhotell på köparens bekostnad. Om köparen erlägger omgående betalning eller har en godkänd kredit kan köparen välja att istället ta med hästen hem direkt efter auktionen. Detta måste köparen meddela inom 30 minuter från vunnen auktion, vid äventyr av att hästen annars kan transporteras till hästhotell.

4 §
Endast näringsidkare får delta i auktion som Köpare. Konsument får endast delta i auktion som Säljare. Konsumentköplagen (1990:932) och lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ska således inte tillämpas.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats genom att analysera trafiken. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer