Live just nu -  Gå till livesändning

Sweden international yearling sale

EN/SV

AUKTIONSVILLKOR FÖR SWEDEN INTERNATIONAL YEARLING SALES LIVE- OCH ONLINEAUKTION

  1. Allmänt
    1.1 Sweden International Yearling Sale AB (”Yearling Sale”), org. nr 559048–7970, tillhandahåller hybridauktioner för hästar och hingstandelar där bud kan läggas både live på auktionsplatsen samt på sin hemsida www.yearlingsale.se som är en elektronisk marknadsplats via internet. Dessa auktionsvillkor (”Villkoren”) gäller som standardvillkor för köpare och säljare som deltar i auktion anordnad av Yearling Sale.
    1.2 Med Säljare avses i dessa villkor ägare, eller representant för ägare, till häst som ska säljas vid auktion. Med Köpare avses i dessa villkor den som för egen eller annans räkning förvärvar häst vid auktion.
    1.3 Utöver vad som följer av tvingande lagstiftning, ska dessa Villkor uttömmande reglera vad som gäller mellan Yearling Sale, Köpare och Säljare.

2 Partsförhållanden m.m.
2.1 Yearling Sale förmedlar överlåtelse av häst från Säljaren till Köparen och är att anse som förmedlare av köpet. Partsförhållande föreligger således endast mellan Säljaren och Köparen.
2.2 Yearling Sale ansvarar inte för några av Säljaren eller Köparen lämnade uppgifter såsom exempelvis, men inte begränsat därtill, personuppgifter, uppgifter som lämnats om häst m.m.
2.3 Det åligger Säljaren och Köparen att fullfölja köpet genom erläggande av betalning, avlämnande av häst m.m. i enlighet med dessa Villkor.
2.4 Eventuell reklamation av köp sker direkt från Köparen till Säljaren. Köparen accepterar således att eventuella krav i anledning av köpet ska ställas mot Säljaren och inte mot Yearling Sale.
2.5 Eventuell tvist i anledning av köp förs direkt mellan Säljaren och Köparen.
2.6 Yearling Sale ansvarar inte för skada på häst i samband med auktionen inklusive, men inte begränsat till, smittsam sjukdom eller reaktion på lugnande medel. Krav på grund av skada orsakad av annan häst ska riktas mot den som har ansvar för den häst som orsakat skadan.
2.7 Yearling Sale friskriver sig från allt ansvar för eventuella fel som uppkommer på häst under den tid hästen vistas i utrymmen som nyttjas för auktionen.
2.8 Yearling Sale ansvarar inte för skada, vare sig direkt eller indirekt, för det fall auktionen, oavsett orsak, inte kan genomföras.

3 Förhållandet mellan Yearling Sale och Säljaren
3.1 Anmälan av häst för auktion ska inkomma till Yearling Sale senast den 22 mars 2024. Efteranmälan är endast möjlig i mån av plats, dock längst fram till den 2 maj 2024.
3.2 Yearling Sale förbehåller sig rätten att besiktiga och selektera bland anmälda hästar.
3.3 Anmälningsavgiften är 17 500 SEK samt och faktureras efter avslutad selektering i april 2024. Anmälningsavgift vid eventuell efteranmälan är 25 000 SEK. Återropsprovisionen är 5 % på återropsbeloppet över 300.000 kr.
3.4 För häst som stryks efter den 5 april 2024 debiteras 2 000 SEK. Efter den 1 juni 2024 debiteras 10 000 SEK i strykningsavgift utöver anmälningsavgiften.
3.5 Uteblir häst p.g.a. akut eller smittsam sjukdom som kan styrkas med ett av Yearling Sale godkänt veterinärintyg debiteras ingen strykningsavgift. Observera att anmälningsavgiften inte återbetalas.
3.6 Om häst uteblir, återfås anmälningsavgiften bara vid fall då hästen avlidit. Om häst måste strykas på auktionsplatsen måste auktionsansvarig i sekretariatet kontaktas. Avviker häst utan auktionsansvarigs medgivande återbetalas inte anmälningsavgiften.
3.7 Vid sen betalning av anmälningsavgiften kan Säljarens häst strykas och platsen erbjudas till annan Säljare.
3.8 Säljaren ansvarar för de uppgifter som Säljaren lämnar om häst samt svarar ensamt för eventuella fel eller brister hos hästen.
3.9 Ifylld blankett om ägarskifte ska insändas av Säljaren till Yearling Sale senast två veckor före auktionen.
3.10 Säljaren ansvarar för att veterinärintyg/besiktningsprotokoll, röntgenintyg och övriga handlingar finns tillgängliga på Yearling Sales hemsida och lämnas in i original till Yearling Sales sekretariat på auktionsdagen i enlighet med punkt 5.3 nedan.
3.11 Yearling Sale förbehåller sig rätten att neka häst att delta på auktionen om hästen visar symtom på sjukdom, inte är hanterlig eller är i dåligt skick.
3.12 Säljaren ansvarar gentemot Yearling Sale för att häst inte lämnas ut till Köpare utan att utlämningsbevis uppvisats av Köparen. Utlämningsbevis erhålls av sekretariatet.
3.13 Säljaren är införstådd med att Yearling Sale inte kontrollerar budgivarnas identitet och betalningsförmåga vid budgivningen. Yearling Sale bär inte ansvar för om budgivaren avviker från budgivningen eller på annat sätt inte fullgör sitt betalningsansvar innan köpeavtal har träffats.
3.14 För det fall en Säljare på grund av en uppkommen tvist om avgivet bud skulle anse att Yearling Sale är ersättningsskyldig mot Säljaren ska Säljaren framställa skriftlig reklamation till Yearling Sale så fort som möjligt under auktionsdagen. Effekten av sen/utebliven reklamation är att Säljaren förlorar rätten att kräva Yearling Sale på ersättning eller utnyttja andra kontraktsbrottspåföljder.
3.15 Säljaren godkänner den kredittid som Yearling Sale kan komma att bevilja enligt punkt 7.2 nedan. Exempel: en Köpare som inte bedömts kreditvärdig av Yearling Sale ska betala för hästen i samband med avlämnandet. Om Köparen bedömts kreditvärdig förfaller Säljarens fordran på betalning efter 10 eller 30 dagar, beroende på vilken kredit som Yearling Sale beviljat i det enskilda fallet. Kreditrisken i denna del, liksom när Säljare annars lämnar kredit, står Säljaren för.
3.16 I händelse av att Säljaren kommer överens med Köparen om en förlängd betalningsfrist utanför dessa villkors ramar kommer Yearling Sale att fakturera Säljaren för Köparens alla kostnader gentemot Yearling Sale så som exempelvis, men inte begränsat till: köpprovision och kostnader för transport till och uppstallning på hästhotell i samband med auktionen. Säljaren ansvarar då även för att fakturera samt kräva in likvid m.m. från Köparen.
3.17 Yearling Sale förbehåller sig rätten att utforma auktionspresentationen.
3.18 Avräkning av likviden till Säljaren sker 35 dagar efter försäljningen förutsatt att häst är betald.

4 Förhållandet mellan Säljaren och Köparen
4.1 Säljaren ansvarar för de uppgifter som Säljaren lämnar om häst.
4.2 Eventuell reklamation av köp sker direkt från Köparen till Säljaren. Köparen accepterar således att eventuella krav i anledning av köpet ska riktas mot Säljaren och inte Yearling Sale.
4.3 Köparen kan endast göra gällande fel som innebär att hästen vid auktionstillfället varit behäftad med dolt fel som kan komma att påverka hästens brukbarhet som travhäst. För att behålla rätten att göra gällande dolt fel ska Köparen inom 30 dagar från auktionstillfället skriftligen ha reklamerat felet till Säljaren och med reklamationen bifogat intyg från veterinärbesiktning eller röntgen som visar felet.
4.4 Oavsett ovanstående reklamationsfrist äger Köparen rätt till förlängd reklamationsfrist om hästen testats positivt för bruk av anabola steroider. Detta under förutsättning att Köparen låtit ta prov för analys senast på auktionsdagen samt skriftligen reklamerat till Säljaren inom 60 dagar från auktionstillfället. Härefter kan inga krav ställas på Säljaren om återgång av köp, eller andra anspråk på grund av fel, förutom i de fall Säljaren förfarit svikligt.
4.5 Återlämnas hästen betalas transporten till Säljaren av Köparen. Övriga kostnader som uppkommit efter auktionen, såsom träningsavgifter och liknande betalas fram till återlämnandet av hästen av Köparen.
4.6 Om Köparen reklamerar fel till Säljaren under tiden Yearling Sale innehar likviden får Yearling Sale på Köparens begäran betala tillbaka likviden till Köparen.
4.7 Säljaren förbehåller sig rätten att återtaga försåld häst och eventuell avkomma därav tills full betalning erlagts. Denna återtaganderätt övergår på Yearling Sale som lämnat kredit, tills Köparen erlagt full betalning. Hästen utlämnas inte förrän full likvid erlagts eller överenskommelse om kredit uppnåtts.
4.8 Säljaren kan förbehålla sig rätten till fem (5) fria livstids betäckningar för såld häst. Om så är fallet, står det på respektive hästs katalogsida. Detta under förutsättning att hästen avelsvärderas och godkänns av Svensk Travsport eller motsvarande förbund och att hästen är fertil. Skulle hästen inte ha tillräcklig fertilitet för att klara av full bok alternativt begränsad bok beräknas antalet betäckningar procentuellt. Eventuella kostnader så som, men inte begränsat till, frysning av sperma och transport kan tillkomma. Dessa kostnader betalas av Säljaren.
4.9 Eventuell tvist i anledning av köp förs direkt mellan Köparen och Säljaren.

5 Hästarnas skick m.m.
5.1 Häst försäljes i befintligt skick. Det åligger Köparen att undersöka hästen.
5.2 Mot bakgrund av coronapandemin (Covid-19) får Köparen som huvudregel inte själv undersöka häst på plats inför auktion. För undersökning av häst kan Köparen kontakta agent eller travtränare. Köparens undersökningsplikt gäller fullt ut även om Köparen själv inte undersökt hästen.
5.3 Till samtliga hästar ska, på auktionsdagen, ett högst 7 dagar gammalt oberoende veterinärintyg/besiktningsprotokoll samt ett röntgenintyg1 finnas tillgängligt i original. Intygen ska vara maskinskrivna. Hästpass ska medfölja hästen på auktionsdagen. Vid försäljning av dräktiga ston skall även dräktigheten bekräftas med ett högst 7 dagar gammalt intyg i original. Originalen enligt ovan ska inlämnas till Yearling Sales sekretariat, kopior ska laddas upp på Yearling Sales hemsida och anslås på hästens boxdörr. För det fall handling enligt ovan inte skulle återfinnas på hästs boxdörr eller på Yearling Sales hemsida, ska Yearling Sale kontaktas för att spekulant ska kunna erhålla kopia på handlingen.
[1] Kotled båda fram (dorsalt-proximalt P1), yttre och inre hörnstöd i kotled båda bak (lateroplantart och medioplantart P1), tibias mellersta ås (TIR) och inre (mediala) malleolen i hasled båda bak.
5.4 Veterinärintyg/besiktningsprotokoll är endast vägledande för Köparen och befriar inte Köparen från dess undersökningsplikt. Säljaren eller dennes representant kan svara på frågor gällande hästen.
5.5 Köparen är medveten om att tillägg till auktionsuppgifterna kan lämnas av såväl speaker som via anslag i auktionshallen eller på hästens boxdörr samt på Yearling Sales hemsida i onlinekatalogen. Information på detta sätt är gällande gentemot Köparen.
5.6 Häst ska vara grundvaccinerad (A, B och C) mot A2. Enligt Svensk Travsports regler ska minimum A och B vara avklarade. Häst ska också vara vaccinerad mot stelkramp. Vaccinationerna ska vara noterade i hästpasset.
5.7 Häst kan komma att genomgå en okulärbesiktning på auktionsdagen av tjänstgörande veterinär.
5.8 Yearling Sale kan inte hållas ansvarig för några tryckfel i katalog och/eller felaktig information eller funktion på sin hemsida eller onlinekatalog.

6 Budgivning m.m.
6.1 Yearling Sale bestämmer datum och tid för när auktionen äger rum. Auktionen stänger på det datum och vid den tid som beskrivs på Yearling Sales hemsida innan auktionen.
6.2 Budgivning sker i svenska kronor SEK. Utropspriserna anges i svenska kronor SEK.
6.3 Lägsta bud som accepteras är 50 000 kronor SEK.
6.4 Försäljningen sker i katalognummerordning.
6.5 Yearling Sale beslutar med vilket belopp som höjning av ett bud ska göras för att ett nytt bud ska anses föreligga.
6.6 Varje potentiell Köpare registrerar sig för ett konto på Yearling Sales hemsida. Personen som är inloggad via detta konto (budgivaren) och som lägger bud, bjuder för sin egen räkning och är bunden vid sitt bud till dess ett annat bud har accepterats. För att delta i budgivningen måste registrering för konto ha skett senast två timmar före auktionens starttid. Utländska Köpare kan istället för med Bank-ID, registrera sig genom inlämnande av kopia på pass.
6.7 Endast näringsidkare får delta i auktion som Köpare. Konsument får endast delta i auktion som Säljare. Konsumentköplagen (1990:932) och lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ska således inte tillämpas.
6.8 Budgivare är bunden vid avgivet bud till dess att annan budgivare bjuder högre.
6.9 Köpare blir den budgivare som avgivit det högsta budet när auktionen stänger. Skulle två bud inkomma samtidigt har livebud i auktionssalen företräde.
6.10 Om budgivaren ges det vinnande budet via auktionens server ska den budgivaren genomföra betalning i enlighet med punkt 7 nedan.
6.11 Yearling Sale äger rätt att planera och genomföra auktionen på det sätt som den finner mest ändamålsenligt. Detta inbegriper en rätt för Yearling Sale att göra justeringar i planerat upplägg, program och deltagande hästar m.m. Större förändringar kommer att presenteras på Yearling Sales hemsida för den aktuella auktionen.
6.12 Skulle tvist om avgivet bud uppstå eller Köparen inte godkänns har inte giltigt köp skett, och efter Yearling Sales avgörande kan hästen utbjudas på nytt. Detsamma gäller i fall det uppstått tekniska problem eller om Yearling Sales personal begått något misstag av något slag.
6.13 Auktionen kan efter Yearling Sales avgörande flyttas p.g.a. force majeure såsom krig, strejk, smittsam sjukdom, naturkatastrof eller annan händelse (t.ex. tekniska fel) utanför Yearling Sales kontroll. Kan ny auktion inte hållas inom två månader efter utsatt tid upphör dessa Villkor att gälla mellan parterna. Yearling Sales står inget ansvar för skada, vare sig direkt eller indirekt, om auktionen ställs in eller flyttas.

7 Betalning m.m.
7.1 Betalning för häst ska ske av Köparen till Yearling Sale som ombesörjer betalningen till Säljaren. Köpprovision om 5 % på försäljningsbeloppet faktureras Köparen.
7.2 Betalning för häst ska ske genom att Köparen till Yearling Sale erlägger betalning enligt följande:
1) Genom beviljad kredit av Yearling Sale. Ansökan om kredit ska göras senast två timmar före första utrop för att Yearling Sale ska ha möjlighet att bevilja kredit innan auktionsstart. Observera att 16 procents årsränta debiteras vid kredit längre än 10 dagar. Maximalt 30 dagars kredit kan beviljas.
2) Via Swish. Köparen bör kontakta sin bank för att höja limiten för överföringsbelopp innan auktionen.
3) Auktionskonto. Köparen kan innan auktionsdagen sätta in pengar på Yearling Sales auktionskonto/klientkonto. I det fall inget köp görs eller hela summan inte utnyttjas, återbetalas beloppet så snart som möjligt. Kontakta info@yearlingsale.se för bankdetaljer och mer info.
7.3 I det fall Yearling Sale inte beviljar Köparen kredit står det Säljaren fritt att själv bevilja Köparen kredit i maximalt 10 dagar. Detta under förutsättning att hästen uppstallas på ett av Yearling Sale tillhandahållet hästhotell till dess Köparen betalat, om inte Säljaren godkänner omedelbar utlämning av hästen. Detta sker dock på Säljarens egen risk. Uppstallning sker på Köparens bekostnad. Observera att Yearling Sale inte accepterar kontanter som betalning vid auktionsdagen. Vid köp på kredit ska försäkring tecknas. Det åligger Köparen att hålla hästen försäkrad tills full likvid har erlagts.
7.4 Om Köpare som undertecknat köpeavtal inte erlägger full likvid senast dagen efter auktionen, och inte heller dessförinnan undertecknar en av Yearling Sale godkänd skuldförbindelse, är Köparen skyldig att erlägga skadestånd till Yearling Sale motsvarande 10 % av likviden, dock alltid minst 20 000 SEK. Dröjsmålsränta med 16 % beräknas från dagen efter auktionen.
7.5 Vid kredit och om häst inte betalts senast 7 dagar efter överenskommet betalningsdatum äger Yearling Sale för Säljarens räkning rätt att vidtaga följande åtgärder:
1) häva köpet. Om köpet hävs är Köparen skyldig att till Yearling Sale erlägga skadestånd motsvarande 10 % av likviden, dock minst 20 000 SEK.
2) Genom Svea Ekonomi driva in fordran för Säljarens räkning innefattandes rätt att begära full ersättning av Köparen för kostnaderna för indrivning.
7.6 Yearling Sale äger även vid utebliven betalning rätt att få provision enligt punkterna 3.3 och 7.1 ovan.

8 Riskens övergång, avlämnande m.m.
8.1 Säljaren ansvarar för hästen fram till och med avlämnandet varefter ansvaret för hästen övergår till Köparen. Avlämnande anses ha skett när ett utlämningsbevis upprättats av Yearling Sale för utlämnande till Köparen (se punkt 3.12 ovan). Avlämnas inte hästen i rätt tid och beror det på Köparen eller något förhållande på dennes sida, går risken över på Köparen när Säljaren gjort vad som ankom på Säljaren för att avlämnande ska kunna ske.
8.2 Köparen kan avhämta hästen efter auktionens slut genom uppvisande av utlämningsbevis. Om Köparen omgående erlägger betalning eller har en godkänd kredit kan Köparen välja att avhämta hästen direkt efter auktionen. Detta måste Köparen meddela Yearling Sale inom 30 minuter från vunnen auktion, vid äventyr av att hästen annars kan transporteras till hästhotell på Köparens bekostnad.
8.3 Yearling Sale äger, sedan auktionen avslutats, rätt att ge hästen lugnande medel i de fall Yearling Sale bedömer detta nödvändigt.

9 Utländska köpare
9.1 Exportavgift om 1 500 SEK tillkommer för utländska Köpare som väljer att exportera hästen. Exportavgiften betalas till Svensk Travsport. För utländsk Köpare vilken exporterar hästen inom en månad från auktionsdatum och vilken har meddelat i sekretariatet att hästen ska exporteras, återbetalas momsen när utförselbeviset kommit Yearling Sale tillhanda, under förutsättning att utförselbeviset kommit senast 30 dagar efter auktionsdatum och under förutsättning att lagen tillåter momsfri export.

10 Köp och försäljning av tävlingsrätt
10.1 Köparen av tävlingsrätt förbinder sig att ha stoet i svensk professionell träning om inget annat har överenskommits med Säljaren. Efter stoets avslutade tävlingskarriär, dock senast efter femårssäsongen, ska stoet återgå till Säljaren för avelsändamål och avslutar därmed sin tävlingskarriär. Om stoet bedöms fortsatt ha mycket goda tävlingsförutsättningar efter avslutad femårssäsong kan dock Säljaren och Köparen avtala om fortsatt tävlingsverksamhet, till exempel genom att Köparen fortsättningsvis leasar stoet för tävlingsändamål. Säljaren äger inte rätt att ingå motsvarande avtal med annan part om inte Köparen godkänner detta. Stoet säljs i befintligt skick och enligt dessa Villkor. Det åligger Köparen att hålla hästen försäkrad tills full likvid har erlagts. Väljer Säljaren att även fortsättningsvis hålla stoet livförsäkrat ska detta meddelas Köparen. Köparen äger rätt att för egen del och på egen bekostnad tilläggsförsäkra stoet under tränings- och tävlingskarriären. Köparen är förbjuden att betäcka, överlåta, utbyta, pantsätta eller på annat sätt avhända sig stoet under tävlingskarriären. Köparen ska stå risken för stoet, under perioden från klubbslaget till dess att stoet är återlämnat till Säljaren, samt ska ansvara för alla uppkommande kostnader för stoet samt för samtliga de eventuella skador stoet kan förorsaka Säljaren eller tredje man.

11 Köp och försäljning av andel i hingst
11.1 Säljaren anmäler sin hingstandel efter godkännande av respektive hingsts syndikat. Observera att olika avtal gäller för olika hingstar och syndikat. Säljaren lämnar in SYNDICATE AGREEMENT och eventuell BILL OF SALE, ASSIGNMENT OF INTEREST eller liknande dokument. Anmälningsavgiften för försäljning av en hingstandel är 2 000 SEK samt 5 % av försäljningspriset. Strykningsavgiften är 2 000 SEK, återropsprovisionen är 5 %.
11.2 Köparen undertecknar auktionsavtal i sekretariatet och får sedan SYNDICAT AGREEMENT och eventuellt BILL OF SALE från hingstens syndicat manager. Inropscourtage om 5 % tillkommer

12 Auktionslopp
12.1 Alla varmblodiga travhästar som funnits med i Yearling Sales auktionskataloger som ettåringar och som därtill har betalt insatserna senast 30/11 försäljningsåret är startberättigade i Yearling Sales auktionslopp.
12.2 Auktionslopp arrangeras på Åby och/eller Solvalla. För tvååringar körs ett lopp för ston, hingstar och valacker och för treåringar körs separata klasser för ston och hingstar/valacker. I det fall överanmälan sker till loppen kan Yearling Sale och Åby/Solvalla besluta att dela loppet och prissumman likaså. Endast en delning kan ske, vid överanmälan trots delning sker urvalet enligt Svensk Travsports regler. Om loppen ej blir fulla förbehåller sig Yearling Sale och Åby rätten att slå ihop den öppna klassen och stoklassen till ett lopp. Övriga villkor för auktionslopp framgår av propositionerna för loppen.
12.3 Utöver anmälningsavgiften angiven i punkt 3.3 ovan faktureras 2 000 SEK för auktionslopp till säljaren samt 1 250 SEK till köparen utöver dennes köpprovision i punkt 7.1.

13 Moms
13.1 Alla belopp och priser är angivna exklusive moms. Moms tillkommer på beloppen.

14 Lagval och forum
14.1 Svensk lag ska tillämpas såväl i förhållande mellan Yearling Sale och Säljare och Köpare som mellan Säljare och Köpare. Lagen (1987:822) om internationella köp ska inte tillämpas. Eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.